1. Informació legal.

El responsable i propietari de la present Pàgina Web accessible a través de la direcció www.acdesa.com (d’ara en avant, la “WEB”) és una associació sense ànim de lucre. Pot contactar amb l’Associació a través de l’adreça de correu electrònic acdesa@acdesa.com.

 

2.Finalitat de la WEB

L’objectiu de la WEB és la presentació de productes i servicis relacionats amb l’Associació.

 

3. Accés a la WEB.

3.1. Si l’usuari accedix a la WEB, accepta sense reserves les presents Condicions Generals d’Ús, per la qual cosa resulta imprescindible la seua lectura atenta i detinguda en la versió publicada per l’Associació cada vegada que l’usuari desitge accedir a la WEB.

3.2. L’accés a la WEB s’efectua davall l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

3.3. La presència en Internet de la present WEB té un caràcter merament voluntari, per la qual cosa l’Associació es reserva el dret a modificar unilateralment i en qualsevol moment, sense previ avís, la presentació o configuració de la WEB, incloent la seua supressió temporal o definitiva, els seus enllaços, la seua direcció d’accés, els seus continguts i les presents Condicions Generals d’Ús.

 

4. Ús de la WEB

L’usuari es compromet a utilitzar la WEB de conformitat amb la llei, amb les presents Condicions Generals d’Ús i amb l’orde públic, abstenint-se d’utilitzar la WEB amb fins contraris a allò que s’ha establit en estes Condicions Generals d’Ús o lesius dels drets i interessos de tercers, o que de totes maneres puguen danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la WEB i els seus sistemes o impedir el normal ús de la mateixa per part dels altres usuaris. De la mateixa manera, queda terminantment prohibida la utilització de la WEB per part dels usuaris de la mateixa per a explotar-la amb fins comercials.

 

5. Propietat Industrial i Intel·lectual

5.1. L’Associació és la propietària plena i exclusiva o, si és el cas, titular de les llicències corresponents atorgades per tercers, en relació amb tots els drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets de domini en Internet i associats sobre els continguts, documentals, gràfics, musicals, audiovisuals, multimèdia, artístics o de qualsevol altre tipus de la WEB.

5.2. En conseqüència, queden prohibides la reproducció, la comunicació pública, l’ús i la transformació o modificació de dites continguts sense l’autorització prèvia, expressa i escrita de l’Associació, inclús citant la font, i amb independència del caràcter remunerat o no de les dites actuacions. Qualsevol infracció dels drets mencionats anteriorment donarà lloc a les responsabilitats legalment establides. En particular, l’Usuari s’obliga a utilitzar la WEB de forma diligent, correcta i lícita comprometent-se a abstindre’s de:

(a) Suprimir, eludir o manipular el “copyright”, marques de l’Associació o tercers i la resta de dades identificatives dels drets de l’Associació o dels seus titulars incorporats als continguts y/o productes comercialitzats des de la WEB, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d’informació que pogueren contindre els mateixos.

(b) Emprar els continguts i, en particular, la informació de l’Associació obtinguda a través del seu WEB per a remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, o missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones.

(c) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, a menys que es compte amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulte legalment permés.

(d) En general, utilitzar els continguts de forma, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l’orde públic. L’Asocaición no concedix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu WEB.

5.3. Procediment en cas de violació de drets de propietat intel·lectual: en el cas que qualsevol usuari de la WEB o un tercer considere que qualsevol dels continguts ha sigut introduït en la WEB amb violació dels seus drets de propietat intel·lectual haurà d’enviar una notificació a l’Associació amb indicació completa i precisa de les seues dades i dels concrets drets de propietat intel·lectual suposadament infringits.

 

6. Política de hiperenllace (“links”)

Totes aquelles persones que tinguen intenció d’establir un hiperenllace (“link”) de text o gràfic des de la seua pàgina web cap a la WEB hauran de respectar les condicions següents:

(i) l’enllaç haurà de conduir a la “home-page” o pàgina principal de la WEB;

(ii) la WEB haurà de mostrar-se des del servidor utilitzat per l’Associació sense “browsers”, marcs, “iframes” ni qualssevol altres aplicacions o afegits que transformen d’alguna forma el contingut, disseny i estructura original de la WEB;

(iii) no es realitzarà manifestació falsa ni s’aportarà cap informació incorrecta sobre la WEB des de la pàgina web en què es realitze l’enllaç;

(iv) la pàgina web en què s’establisca l’enllaç no contindrà informacions o continguts contraris a la llei, a les presents Condicions Generals d’Ús, a l’orde públic, a les normes i costums generalment acceptades en el sector d’Internet, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers;

(v) l’establiment de l’enllaç entre la pàgina web de l’usuari i la WEB no implica de cap manera l’existència de relacions entre ambdós ni entre els seus propietaris, no podent entendre’s de cap mode que l’Asocaición haja autoritzat l’enllaç, supervisat o assumit de totes maneres els continguts o servicis de la pàgina web en què s’establix l’enllaç;

(vi) en qualsevol dels casos, l’Associació es reserva el dret a prohibir l’enllaç cap al seu WEB en qualsevol moment, sense que per a això siga necessari al·legar causa o cap justificació.

 

7. Responsabilitat

7.1. L’Associació no garantix ni assumix cap responsabilitat per:

(i) el funcionament, disponibilitat, accessibilitat o continuïtat de la informació, continguts i servicis inclosos en la WEB que, segons el que assenyala anteriorment, podran ser modificats en la seua totalitat o en part o, inclús, suprimits;

(ii) el manteniment de la informació, continguts i servicis, existents en la WEB;

(iii) la seua qualitat, fiabilitat, idoneïtat i utilitat.

7.2. L’Associació no controla ni garantix l’absència de virus ni d’altres elements en els continguts que puguen produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el sistema informàtic de l’usuari, corresponent a este, en conseqüència, l’adequat ús de ferramentes aptes per a la detecció i eliminació dels referits elements danyosos. Per tant, l’Associació no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers durant el seu accés i utilització de la WEB.

7.3. L’Associació manifesta i declara la seua bona fe en l’elaboració, desenrotllament i actualització de la WEB. No obstant això, en el cas hipotètic de què qualsevol Usuari considere que algun dels elements y/o continguts de la WEB infringix els seus drets o drets de terceres parts, preguem la immediata comunicació de la dita circumstància a l’Associació a través d’algun dels mitjans de contacte indicats en la WEB, a fi d’adoptar les mesures oportunes d’acord amb la legislació vigent.

 

8. Llei aplicable i Jurisdicció competent

Les presents condicions queden subjectes a la legislació espanyola. Les parts se sotmeten expressament per a qualsevol qüestió, discrepància, controvèrsia o reclamació que es derive de l’execució, interpretació o compliment de les obligacions que s’establisquen entre l’Associació i els usuaris de la WEB, a la competència dels Jutjats i Tribunals de València, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que per llei poguera correspondre’ls.