Skip to main content
Comunicados Castelló

ACDESA-PV contra el recurso del gobierno de Rajoy

By 03/11/2015diciembre 20th, 2020No Comments

ACDESA-País Valencià valora positivament la publicació del Decret Llei (DL) 3/2015 del Consell com una resposta necessària a la situació d’exclusió sanitària existent fins al moment. A més, valora molt especialment la data de la seua publicació pel govern autonòmic actual (juliol de 2015) com una de les primeres mesures que ha implementat l’actual Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, mesura que interpretem com una important declaració d’intencions.

ACDESA-País Valencià ha expressat la seua denúncia a la reforma sanitària iniciada pel Govern central a partir del Reial Decret Llei 16/2012 que ha suposat la fi de la universalitat de l’atenció sanitària al territori espanyol. Al seu moment vam exigir la derogació del Reial Decret Llei 16/2012 com l’origen del sofriment de milers de persones a qui se’ls va negar el dret a la salut i, a data d’avui ens mantenim ferms en eixa demanda de derogació.

L’anterior govern autonòmic del Partit Popular va llançar l’ineficaç «Programa Valenciano de Protección de la Salud», per tractar de pal·liar situacions derivades de l’aplicació del RD 16/2012.

El DL 3/2015 s’alinea amb iniciatives en el mateix sentit produïdes en altres comunitats autònomes que, malgrat algunes diferències, defineixen la voluntat majoritària de la societat pel restabliment d’un Sistema Nacional de Salut de cobertura universal, basat en criteris d’equitat i solidaritat, i de finançament públic per la via fiscal.

És per això que denunciem i ens oposem fermament a la presentació, per part del govern de Rajoy, d’un recurs d’inconstitucionalitat contra el Decret Llei 3/2015 del Consell mitjançant el qual es regula l’accés universal a l’assistència sanitària al País Valencià.

——————–

ACDESA-País Valencià valora positivamente la publicación del Decreto Ley (DL) 3/2015 del Consell como una respuesta necesaria a la situación de exclusión sanitaria existente hasta ese momento. Además valora muy especialmente el momento de su publicación por el actual gobierno autonómico, a fecha de julio de 2015, como una de las primeras medidas que implementó la actual Conselleria de Sanitat Universal I Salut Pública, medida que interpretamos como una importante declaración de intenciones .

ACDESA-País Valencià ha expresado su denuncia a la reforma sanitaria emprendida por el Gobierno central a partir del Real Decreto Ley 16/2012 que ha significado el fin de la universalidad de la atención sanitaria en el territorio español. En su momento exigimos la derogación del Real Decreto Ley 16/2012 como origen del sufrimiento de miles de personas a las que se les negó el derecho a la salud, y a fecha de hoy nos mantenemos firmes en dicha demanda de derogación

El anterior gobierno autonómico del Partido Popular implementó el «ineficaz» Programa Valenciano de Protección de la Salud», para intentar paliar situaciones derivadas de la aplicación del RD 16/2012.

El DL 3/2015 se alinea con iniciativas en el mismo sentido producidas en otras comunidades autónomas. Pese a algunas diferencias entre ellas, en conjunto definen la voluntad mayoritaria de la sociedad por el restablecimiento de un Sistema Nacional de Salud de cobertura universal, basado en criterios de equidad y solidaridad y financiación pública por la vía fiscal.

Por todo ello denunciamos y nos oponemos firmemente a la presentación por el gobierno Rajoy de un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Ley 3/2015 del Consell por el que se regula el acceso universal a la asistencia sanitaria en la Comunitat Valenciana.