ACDESA-PV contra el recurso del gobierno de Rajoy

Default Image Acdesa

ACDESA-País Valencià valora positivament la publicació del Decret Llei (DL) 3/2015 del Consell com una resposta necessària a la situació d’exclusió sanitària existent fins al moment. A més, valora molt especialment la data de la seua publicació pel govern autonòmic actual (juliol de 2015) com una de les primeres mesures que ha implementat l’actual Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, mesura que interpretem com una important declaració d’intencions.

ACDESA-País Valencià ha expressat la seua denúncia a la reforma sanitària iniciada pel Govern central a partir del Reial Decret Llei 16/2012 que ha suposat la fi de la universalitat de l’atenció sanitària al territori espanyol. Al seu moment vam exigir la derogació del Reial Decret Llei 16/2012 com l’origen del sofriment de milers de persones a qui se’ls va negar el dret a la salut i, a data d’avui ens mantenim ferms en eixa demanda de derogació.

L’anterior govern autonòmic del Partit Popular va llançar l’ineficaç «Programa Valenciano de Protección de la Salud», per tractar de pal·liar situacions derivades de l’aplicació del RD 16/2012.

El DL 3/2015 s’alinea amb iniciatives en el mateix sentit produïdes en altres comunitats autònomes que, malgrat algunes diferències, defineixen la voluntat majoritària de la societat pel restabliment d’un Sistema Nacional de Salut de cobertura universal, basat en criteris d’equitat i solidaritat, i de finançament públic per la via fiscal.

És per això que denunciem i ens oposem fermament a la presentació, per part del govern de Rajoy, d’un recurs d’inconstitucionalitat contra el Decret Llei 3/2015 del Consell mitjançant el qual es regula l’accés universal a l’assistència sanitària al País Valencià.

——————–

ACDESA-País Valencià valora positivamente la publicación del Decreto Ley (DL) 3/2015 del Consell como una respuesta necesaria a la situación de exclusión sanitaria existente hasta ese momento. Además valora muy especialmente el momento de su publicación por el actual gobierno autonómico, a fecha de julio de 2015, como una de las primeras medidas que implementó la actual Conselleria de Sanitat Universal I Salut Pública, medida que interpretamos como una importante declaración de intenciones .

ACDESA-País Valencià ha expresado su denuncia a la reforma sanitaria emprendida por el Gobierno central a partir del Real Decreto Ley 16/2012 que ha significado el fin de la universalidad de la atención sanitaria en el territorio español. En su momento exigimos la derogación del Real Decreto Ley 16/2012 como origen del sufrimiento de miles de personas a las que se les negó el derecho a la salud, y a fecha de hoy nos mantenemos firmes en dicha demanda de derogación

El anterior gobierno autonómico del Partido Popular implementó el «ineficaz» Programa Valenciano de Protección de la Salud», para intentar paliar situaciones derivadas de la aplicación del RD 16/2012.

El DL 3/2015 se alinea con iniciativas en el mismo sentido producidas en otras comunidades autónomas. Pese a algunas diferencias entre ellas, en conjunto definen la voluntad mayoritaria de la sociedad por el restablecimiento de un Sistema Nacional de Salud de cobertura universal, basado en criterios de equidad y solidaridad y financiación pública por la vía fiscal.

Por todo ello denunciamos y nos oponemos firmemente a la presentación por el gobierno Rajoy de un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Ley 3/2015 del Consell por el que se regula el acceso universal a la asistencia sanitaria en la Comunitat Valenciana.

La Consellera de Sanidad Universal se reúne con ACDESA PV

Default Image Acdesa

ACDESA PV mantuvo el día 29 de septiembre de 2015 una reunión en la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública que contó con la presencia de la Consellera Dña.Carmen Montón Jiménez, la Secretaria Autonómica Dña. Dolores Salas Trejo, el Subsecretario de Conselleria D. Ricardo Campos Fernández y el Director General de Asistencia Sanitaria D. Rafael Sotoca Covaleda.

En la reunión se presentó a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública el documento por un “Pacto político y social de la Sanidad Valenciana”, propuesta para la regeneración de los valores institucionales democráticos y participativos del Sistema Sanitario Valenciano.

Se debatió sobre los retos actuales de la Sanidad Pública Valenciana, en los que se encuentran la potenciación de Atención Primaria, evolución del modelo hacia la cronicidad y la separación de la política y gestión.

También se insistió en la necesidad de considerar la Sanidad Pública como un proyecto común de construcción político y social, elemento de cohesión social y un logro histórico de la ciudadanía.

Se puso énfasis en la participación de los actores de la realidad sanitaria (pacientes/ciudadanos, profesionales y Consellería) para avanzar hacia el buen gobierno sanitario y hacia la madurez democrática institucional

Manifest: ‘Nou d’Octubre, nou finançament, nou país’

El canvi social i polític té dos objectius immediats a assolir: consolidar i aprofundir més poder polític per als valencians davant les amenaces de la recentralització i assolir més poder econòmic per als valencians fent possible una via que implique un estat valencià del benestar. Després de dues dècades de govern de la dreta al País Valencià, el passat 24 de maig el canvi polític es produïa a les institucions valencianes, obrint-se un nou cicle amb nous reptes al davant i cal molt de treball perquè el canvi siga efectiu i real al País Valencià.

La situació al nostre país és la d’un territori que aporta a l’estat espanyol més recursos dels que rep. No podem acceptar que aquesta situació d’espoli continue en el temps: el País Valencià ja s’ha empobrit i degradat prou. Cal un canvi de l’actual sistema pel qual els valencians i valencianes aportem recursos a l’estat malgrat tindre una renda inferior a la mitjana. Per això cal generar un consens en la societat valenciana per poder exigir a Madrid un canvi en el finançament i, en cas que les nostres demandes no siguen escoltades, bastir alternatives que no depenguen de la decisió del govern central i que vagen encaminades a la construcció d’una sobirania fiscal, d’un finançament propi.

Una altra de les mancances és la dels mitjans de comunicació. L’audiovisual és fonamental i també aquesta situació que patim no és pròpia d’una societat democràtica. Per això cal ja la reobertura de RTVV, on Canal 9 i la resta de canals de la corporació valenciana siguen realment un instrument d’informació plural i objectiva al servei de les valencianes i valencians, i així mateix cal que tornen les emissions de TV3 i IB3, conformant així un marc audiovisual propi i comú, de normalitat, amb els territoris amb els quals compartim llengua i cultura.

Com a país, som també sensibles al món en el qual vivim. El drama del les persones refugiades i de la migració formen part d’un món de desigualtats que crea conflictes i que ens afecta i davant el qual calen respostes efectives per als drets de totes les persones. En aquest sentit ens manifestem en contra de com s’ha gestat el TTIP (Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversions), un veritable atac als drets socials i de ciutadania.

Som conscients que estem davant una societat més oberta. Més permeable als problemes socials. Fruit d’aquesta nova realitat hem d’enfocar el canvi viscut al País Valencià amb esperança, però sobretot i especialment amb responsabilitat i fermesa: una responsabilitat i una fermesa que impliquen no perdre l’oportunitat de convertir al País Valencià en un territori lliure de corrupció, d’autoritarisme, de polítiques antisocials i d’agressions al medi ambient, la llengua i la cultura. Hui, com ahir i com demà, continuem reivindicant la dignitat d’un País Valencià viu i plural.

Comissió 9 d’Octubre

Acció Cultural del País Valencià (ACPV)

Ca Revolta

Comissions Obreres del País Valencià (CCOO-PV)

Compromís

Els Verds del País Valencià

Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV)

Esquerra Unida del País Valencià (EUPV)

Federació d’Escola Valenciana

Intersindical Valenciana

Partit Socialista d’Alliberament Nacional (PSAN)

Podem

Societat Coral El Micalet

Solidaritat per la Independència (SI)

Unió General de Treballadors (UGT-PV)

Manifiesto de ACDESA CS sobre la situación del Hospital Provincial de Castellón

Default Image Acdesa
Tras el cambio de las políticas sanitarias y Conselleria de Sanidad Universal y Salud Publica se abren nuevas posibilidades para mejorar la utilización de los recursos sanitarios de los Departamentos de Salud de la provincia de Castellón. La gestión adecuada de los recursos sanitarios es una cuestión prioritaria pues en sanidad, las necesidades son amplias y los recursos limitados. 

Es preciso resolver cuestiones departamentales que afectan a las asociaciones de pacientes, pacientes y profesionales sanitarios respecto al Consorcio del Hospital Provincial por ello manifestamos que:

1. La actual situación del Hospital Provincial de Castellón depende de un Consorcio publico con ramificaciones al sector privado, un modelo ineficiente que se ha mantenido demasiado tiempo por intereses mercantilistas y  políticos. Este modelo no se fundamenta en las necesidades asistenciales de los ciudadanos de Castellón. Esto ha supuesto en numerosas ocasiones duplicidades asistenciales y una pérdida de los limitados recursos sanitarios.

2. ACDESA-CS ha defendido desde hace años la integración del Hospital Provincial a la Red de Hospitales Públicos dependientes de Consellería y la finalización del Consorcio. Entendemos esta integración como sinónimo de optimización de recursos sanitarios y adecuada gestión departamental. Para avanzar en esta dirección es necesario la aplicación de actuaciones decididas por Consellería y la sociedad civil.

3. En ACDESA CS apoyamos la transparencia y la independencia de los equipos directivos públicos del sector privado. Solicitamos para los gestores sanitarios declaración pública de conflicto de intereses con el sector privado como signo de regeneración y buena salud democrática.

Castellón a 24 de septiembre de 2015

Manifest de ACDESA CS sobre la situació de l’Hospital Provincial de Castelló

Després del canvi de les polítiques sanitàries i de la nova Conselleria de Sanitat Universal i Salut Publica s’obren noves possibilitats per a millorar la utilització dels recursos sanitaris dels departaments de Salut de la província de Castelló. La gestió adequada dels recursos sanitaris és una qüestió prioritària. A la sanitat, les necessitats són àmplies i els recursos limitats.

Cal resoldre qüestions departamentals que afecten a les associacions de pacients, pacients i professionals sanitaris respecte al Consorci de l’Hospital Provincial per tot açò manifestem que:

1. L’actual situació de l’Hospital Provincial de Castelló depèn d’un Consorci públic amb ramificacions al sector privat, un model ineficient que s’ha mantingut massa temps per interessos mercantilistes i polítics. Aquest model no es fonamenta en les necessitats assistencials dels ciutadans de Castelló. Açò ha suposat en nombroses ocasions duplicitats assistencials i una pèrdua dels limitats recursos sanitaris.

2. L’associació per la defensa de la Sanitat Pública de Castelló (ACDESA CS) ha defensat des de fa anys la integració de l’Hospital Provincial a la Xarxa d’Hospitals Públics dependents de la Conselleria i la finalització del Consorci. Entenem aquesta integració com a sinònim d’optimització de recursos sanitaris i adequada gestió departamental. Per a avançar en aquesta direcció és necessària l’aplicació d’actuacions decidides per Conselleria i la societat civil.

3. ACDESA CS estem per la transparència i independència dels equips directius públics. Sol·licitem la declaració publica de conflicte d’interessos amb el sector privat com a signe de regeneració i bona salut democràtica.

 Castelló a 24 de setembre de 2015

 Noticias relacionadas

CASTELLÓN CONFIDENCIAL «CSeM se suma a les demandes d’ACDESA sobre l’Hospital Provincial»

«LA PLATAFORMA DE DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA EXIGE QUE EL PROVINCIAL INGRESE EN LA RED DE HOSPITALES DEL CONSELL»

MEDITERÁNEO «Reclaman que sea Sanidad la que gestione el Provincial»

CASTELLÓ EN MOVIMENT «Ens sumem a les demandes d’ACDESA sobre l’Hospital Provincial»

RADIO CASTELLÓN «ACDESA pide que el Provincial se integre en la Red de Hospitales Públicos»

ENTREVISTA A MIGUEL ALCALDE

Radiografía de la Reforma Sanitaria: La Universalidad de la Exclusión

Default Image Acdesa

La Red de Denuncia y Resistencia contra la reforma sanitaria documenta más de 1.500 casos de personas afectadas

Cuando el Gobierno se plantea una rectificación legal, las organizaciones de REDER presentan sus líneas rojas

17 de septiembre de 2015.- La Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER) ha reunido, entre enero de 2014 y julio de 2015, más de 1500 casos de personas que han visto vulnerado su derecho humano a la salud como consecuencia de la exclusión sanitaria a inmigrantes en situación irregular.

Los datos han sido aportados por las organizaciones que integran la red a lo largo y ancho del territorio español e incluyen, entre otros, 31 casos de cáncer, 38 de enfermedades cardiovasculares, 62 de diabetes, 14 de enfermedades degenerativas musculares, 8 de otro tipo de enfermedades degenerativas, más 28 casos potencialmente mortales si no reciben el adecuado tratamiento sanitario y 27 de personas con graves problemas de salud mental.

Incumplimiento sistemático de las excepciones protegidas

A pesar de que el RDL establece una mínima salvaguarda que permite la atención sanitaria en el embarazo, parto y posparto, a los menores de edad y en urgencias, estas excepciones se incumplen sistemáticamente. REDER ha documentado 109 casos de menores de edad a quienes se denegó la asistencia sanitaria; 232 incidencias en urgencias, (que incluyen desde negación de atención a intentos de cobro) y 78 mujeres embarazadas que han visto vulnerado de alguna manera su derecho a ser asistidas.

Familiares ascendientes: perdidos en un laberinto jurídico y legal

REDER ha documentado hasta 25 casos de personas en esta situación entre las que se cuentan casos de cardiopatías, hipertensión, enfermedades respiratorias crónicas potencialmente mortales, artritis y otros reumatismos o necesidad de seguimiento de operaciones quirúrgicas realizadas en el país de origen, todas ellas desatendidas.

La desinformación como negación de un derecho

Después de tres años desde la entrada en vigor de esta norma, son muchas las personas que siguen acudiendo a las organizaciones integrantes de REDER en busca de información sobre su derecho a recibir algún tipo de atención sanitaria a través de la red pública (un 12% del total de casos registrados corresponde a esta categoría de incidencias). A esta cifra hay que sumar un 22% de personas que no habían tramitado su tarjeta sanitaria porque desconocían tener ese derecho. Por último, un 12% corresponde a quienes se ha denegado la tarjeta sanitaria en su centro de salud porque la información que maneja el personal administrativo sobre el trámite y requisitos era errónea.

La ineficacia de una legislación parcheada

Las diferentes fórmulas para ampliar las excepciones del RDL puestas en marcha por algunas comunidades autónomas se han mostrado insuficientes. Durante el periodo de la muestra, al menos un 73% de los casos proceden de comunidades donde existían programas o normativa autonómica creados ad hoc para dar cobertura a las personas excluidas por la reforma sanitaria.

Consecuencias sobre el Sistema Nacional de Salud

Con la reforma sanitaria de 2012 toma cuerpo una política discriminatoria que se ensaña con los sectores más vulnerables de la población, particularmente inmigrantes en situación irregular (68% de los casos registrados por REDER), pero también ciudadanas y ciudadanos comunitarios con pocos recursos (14% de los casos registrados).

Las consecuencias alcanzan a la eficacia del modelo público de salud, puesto que la reforma sanitaria ha conllevado una pérdida de calidad de la gestión sanitaria, una marcada descoordinación entre niveles asistenciales, y, lo que es más grave, un deterioro de la atención médica, puesto que impide el seguimiento de enfermedades crónicas e ignora la importancia los programas de prevención, con el consecuente riesgo tanto para los y las pacientes como para el conjunto de la población.

La aplicación del Real Decreto Ley 16/2012 (RDL) ha tenido también efectos indirectos en la población inmigrante que sí tiene regularizada su residencia, ya sea porque es víctima del efecto disuasorio y atemorizante de las actuaciones administrativas o por la ausencia de campañas informativas por parte de las administraciones públicas.

Quién forma REDER

REDER es una red de colectivos, movimientos, organizaciones y personas implicadas en la defensa del acceso universal a la salud y la denuncia de su cumplimiento. Forman parte de REDER 300 miembros (personas a título individual y organizaciones sociales), como la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC), Médicos del Mundo, el Observatorio del Derecho Universal a la salud de la Comunitat Valenciana (ODUSALUD), Andalucía Acoge, la Plataforma Salud Universal Aragón, la Plataforma Per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (PASUCAT), la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), la Federación de Asociaciones por la Sanidad Pública (FDASP), CESIDA, la Asociación de Refugiados e Inmigrantes de Perú (ARI-PERÚ) o la Red Transacional de Mujeres (NetworkWoman). Más información: www.reder162012.org

Algunas de las organizaciones que integran REDER llevan tres años documentando y difundiendo cifras y datos del impacto de la exclusión sanitaria en la vida de las personas. A través de esta red de ámbito estatal, han sumado sus esfuerzos para dejar constancia definitivamente de que las situaciones de desatención médica y desamparo provocadas por la reforma sanitaria de 2012 no son casos excepcionales.

Comparecencia en Cortes de Aragon de La Plataforma en defensa de los servicios públicos y derechos sociales

Esta mañana, 2 de septiembre a las 10,30 de la mañana “La Plataforma en defensa de los servicios públicos y derechos sociales en el Bajo Aragón Histórico” ha comparecido nuevamente en las Cortes de Aragón para demandar y exigir al nuevo Gobierno de la Comunidad Autónoma información, transparencia y claridad sobre la construcción del nuevo hospital de Alcañiz, incidiendo en el carácter público 100% del mismo, desde su financiación hasta su gestión y la garantía de una sanidad pública, universal y de calidad para sus usuarios.

            Don Marciano Sanchez Bayle ha iniciado la intervención afirmando que podía demostrarse empíricamente que la propuesta público-privada que proponía el anterior gobierno PP-PAR para la construcción y gestión del hospital de Alcañiz  llevadas a cabo en otras Comunidades Autónomas (Valencia, Madrid etc… ) han resultado un fracaso y un fraude puesto que empeoran la atención a los usuarios y resultan mucho más caras.

            Tras esta primera intervención ha tomado la palabra Doña Isabel Martínez que ha hecho un breve resumen de la creación, demandas y acciones de La Plataforma en defensa de los servicios públicos y derechos sociales en el Bajo Aragón Histórico. Así mismo ha exigido que se cumpla el compromiso adquirido por gran parte de los partidos políticos que están actualmente en las Cortes de Aragón, PSOE,  IU, CHA y PODEMOS que apoyaron la investidura al Sr. Lambán y que  el 6 de octubre de 2014 en el salón de actos del hospital de Alcañiz firmaron un manifiesto en el que se comprometían a revocar la privatización de
la construcción del Hospital de Alcañiz si esta no era de carácter cien por cien pública, instando a que se sumasen a este compromiso a los que no lo hicieron en su día.
            Finalmente ha concluido su exposición afirmando que aunque el escenario ha cambiado y las últimas declaraciones del actual Gobierno lleva a pensar que la lucha de esta Plataforma está recogiendo finalmente sus frutos, no van a dejar de vigilar, exigir y velar por la construcción de  un hospital público cien por cien en Alcañiz porque la gran demanda de la sociedad Bajoaragonesa hace impostergable esta decisión política ya que las carencias de diferentes especialidades y especialistas genera desplazamientos tanto de los enfermos como de los familiares generando muchos gastos, riesgos y molestias en las mismas y se ha mostrado contundente afirmando que el Bajo Aragón lleva demasiado tiempo esperando una respuesta justa y eficaz a sus demandas.

Por un pacto político y social en la Sanidad Pública Valenciana

Default Image Acdesa

El pasado mes de abril, ACDESA-PV organizó una mesa de debate con las fuerzas políticas que concurrían a las Elecciones Autonómicas, con el título “POLÍTICAS DE SALUD PARA DESPUÉS DE LAS ELECCIONES” en la que se evidenció una notable sintonía en propuestas sanitarias para el cambio. Esta circunstancia nos permitió albergar la esperanza que tras el resultado electoral, se podría abrir un tiempo para el despliegue de nuevas políticas, con nuevos políticos responsables, honestos, cercanos, con fuerte sensibilidad social y con una mayor y mejor participación ciudadana en su diseño y empuje.

El cambio se ha materializado y la posibilidad de gobernar para los nuevos tiempos, es ya una realidad tangible. Sin embargo el cambio no ha venido de la mano de una única fuerza política y por eso ahora más que nunca se precisa de una estrategia de unidad para conseguirlo. Además en este proceso de cambio, la sociedad civil a través de los colectivos y organizaciones sociales, ha sido protagonista principal, por lo que se encuentra en disposición de exigir generosidad a los partidos que pueden formar el futuro gobierno para que pongan en primer plano los intereses de la ciudadanía por encima de los propios y participar activamente en la definición de las líneas principales del futuro gobierno. Solo así el discurso de cambio que hemos escuchado en la campaña, será real y no mera retórica electoral.

La ciudadanía no quiere meros repartos de consellerias, gestionadas como si fueran reinos de taifas exclusivos del partido que las detente. La ciudadanía aspira a un proyecto de gobierno conjunto, de progreso, responsable y comprometido entre todos los partidos que han propiciado el cambio a las políticas conservadoras. Esta premisa cobra especial relevancia en Sanidad, por ser el servicio más valorado por los ciudadanos y casi el 50 % del presupuesto de la Generalitat.

Desde ACDESA-PV consideramos que la salud y el sistema sanitario valenciano están por encima de fines partidistas, y requieren un proyecto común. Por eso hemos promovido junto a AVUSAN un manifiesto, por la defensa y mejora de la salud y del sistema sanitario valenciano, que ya han firmado distintas organizaciones ciudadanas y sindicales (http://www.acdesa.com/acdesa/wp-content/uploads/2015/05/manifiestoc.pdf) y que proponemos como pacto político y social, en sanidad, al futuro gobierno para construir entre todos la sanidad que queremos y nos merecemos.

Los ejes resumidos de esta hoja de ruta son:

1.- Un sistema sanitario valenciano universal, de calidad, equitativo y democrático al servicio de las necesidades de la población. Eliminación del copago injusto para pensionistas, discapacitados y personas sin ingresos y arbitrar los mecanismos necesarios para devolver el derecho de asistencia a los colectivos que la han perdido por el Real Decreto-Ley 16/2012.

2.- Garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario. Exigiendo una financiación adecuada para el Pais Valenciano. Presupuestos sanitarios suficientes, reales y no deficitarios y arbitrar medidas de eficiencia y racionalidad, en la sanidad valenciana como el control y racionalización del gasto farmacéutico y tecnológico; la disminución de la variabilidad asistencial y el desarrollo de las tecnología (TIC’s) para favorecer la integración de la información entre los profesionales y con los pacientes.

3.- Desmercantilizar la Sanidad Pública. Auditoria y control para el cumplimiento efectivo de los contratos en vigor del modelo Alzira y reversión de las concesiones administrativas al acabar el periodo contractual. Auditoria y reversión de los contratos de resonancia magnética y demás líneas asistenciales que se han privatizado. Delimitación de las relaciones público privado, y regulación de las puertas giratorias

4.- Garantizar a todos los niveles los mecanismos democráticos de gestión: transparencia, rendición de cuentas, asunción de responsabilidades y participación ciudadana. Evaluación de políticas de salud y de la introducción de nuevas tecnologías y nuevos tratamientos. Profesionalización de la gestión sanitaria en base a la capacidad y el mérito (no a la afinidad política).

5.- Potenciar la Atención Primaria (AP), aumentando su dotación económica, su autonomía de gestión, su capacidad de resolución y el tiempo de atención al paciente en la consulta. Implementar las funciones de promoción de salud y prevención de la enfermedad y la coordinación con las unidades de apoyo, en especial las de salud mental, rehabilitación, conductas adictivas y con la atención hospitalaria.

6.- Hacer de los hospitales centros de eficiencia sanitaria, mediante la reorganización de la estructura, reorientándola al paciente y sus necesidades y a los procesos, lo que requiere
una reordenación de los recursos, una concentración y uso adecuado de la tecnología y una mayor coordinación y apoyo a la actividad en AP. Utilización de las instalaciones a su rendimiento óptimo.

7.- Poner en marcha un modelo de atención a la cronicidad y sociosanitaria, mediante la planificación conjunta y la integración de recursos y procedimientos. Paso a Sanidad de los tratamientos ahora dispersos (sobre todo en Bienestar Social) respecto a Salud Mental, Discapacidades y Dependencias, en la línea marcada por la Organización Mundial de la Salud.

8.- Disminuir las desigualdades en salud, analizando los diferentes aspectos que pueden influir en las mismas (nivel socioeconómico, género, política sanitaria y financiera aplicada, etc.) para poder desarrollar estrategias adecuadas para su reducción.

9.- Desarrollar una política de personal que oriente la actividad asistencial por objetivos, evalue resultados en salud y que exija para los responsables de los distintos servicios la dedicación exclusiva. Las demoras para especialidades, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas deben reducirse drásticamente, adecuando la indicación y la priorización.

10.- Desplegar políticas intersectoriales de salud, siguiendo la recomendación de la SESPAS “salud en todas las políticas”. Para ello proponemos utilizar el Plan de Salud intersectorial como herramienta de análisis de la información, enunciación y priorización de políticas y evaluación de resultados, mediante la mejora y la integración de los sistemas de información de salud pública y asistencia sanitaria.

Valencia 11 de junio de 2015

ACDESA-PV

Recuperación de la asistencia sanitaria a excluidos por el RD 16/2012

1. La recuperación de la asistencia de los excluidos del sistema tras la aplicación de políticas regresivas derivadas del RD 16/2012 supone una vuelta al camino de la recuperación de derechos sanitarios. El principio en la universalidad en la asistencia es un pilar de nuestro sistema sanitario que no se tenía que haber perdido, ni por leyes regresivas como el RD 16/2015, ni por la aplicación de las mismas por los gobiernos del PP.
2. Existen iniciativas, en las que ACDESA-PV forma parte, como el “Observatorio de Derecho Universal de la Salud de la Comunidad Valenciana(ODUSALUD)” que con su trabajo durante los años de la aplicación del RD 16/2012, han colaborado en la recuperación la asistencia universal a miles de personas excluidas. Estas iniciativas han sido importantes para mantener vivo el debate y la reflexión sobre la universalidad de la asistencia sanitaria.
3. Desde ACDESA-PV queremos también agradecer y felicitar la labor de todas las personas y colectivos que han luchado, luchan y lucharan para que el Derecho a la Protección de la Salud se concrete, por ello aplaudimos la medida de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Publica.

Valencia a 17 de julio de 2015

El grupo Ribera Salud se hace con el control total de las empresas que gestionan la sanidad pública en Torrevieja, Elche y Alzira

Default Image Acdesa

Ante la noticia en los medios de difusión de que  El grupo Ribera Salud (formado a partes iguales por la compañía estadounidense Centene Corporation y el Banco de Sabadell) se ha hecho con el control total de las empresas que gestionan la sanidad pública en Torrevieja, Elche y Alzira al comprar las participaciones que tenían las aseguradoras Asisa y Adeslas en estas concesiones, según ha informado el propio grupo este viernes.

Desde ACDESA  queremos manifestar que:

1 – Desde la Conselleria de Sanitat y el actual gobierno en funciones no debe adoptarse ninguna medida que pueda hipotecar la acción del futuro gobierno electo.

2 – La multinacional Centene Corporation ya hace tiempo que opera por estas latitudes, desembarco en nuestra comunidad en el 2014 y cuenta en su junta directiva con ex-políticos que nos recuerdan cada día lo que son las puertas giratorias entre el sector público y privado. Las maniobras comerciales de Centene reflejan una estrategia de posicionamiento en el sector sanitario publico español. Las multinacionales americanas toman posiciones en sectores estratégicos en espera del desarrollo del Tratado Trasatlántico de Libre Comercio ( TTIP en inglés) entre EEUU y la UE. El TTIP permite que Tribunales de Arbitraje supranacionales defiendan los intereses de las multinacionales saltando a los tribunales nacionales donde se protege el derecho y el interés sanitario.

3 – Recientes noticias indican que ya se están firmando los acuerdos preliminares del TTIP. La autorización de la operación comercial por parte de un Gobierno Valenciano en funciones supone la complicidad con los intereses mercantiles americanos y es contraria a los intereses de la sanidad pública.

Por todo ello exigimos una explicación transparente e inmediata de la Conselleria de Sanitat  sobre si ha autorizado esta compra de acciones, y en su caso en qué condiciones y porque motivos. Igualmente los miembros del nuevo gobierno deberán estudiar la legitimidad de la decisión adoptada al respecto.

 

Valencia a 1 de junio de 2015