Skip to main content

ACDESA-PV, davant l’Ordre SND/422/2020 sobre l’ús de mascareta obligatòria

ACDESA-PV, davant l’Ordre SND/422/2020 sobre l’ús de mascareta obligatòria des de data 21/5/2020 en la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús  públic o que es trobe obert al públic, vol deixar palès:

1.    Que la mascareta, d’acord a l’evidència científica, té una funció preventiva.

2.    Que en ser un recurs preventiu deu considerar-se com producte de primera necessitat, igual que ho és un medicament o una vacuna.

3.    Que, a més, en el moment actual on el 26% de la població de l’Estat Espanyol està en risc de pobresa i/o exclusió social, la despesa en aquest producte generarà més desigualtats.

 Per tot açò, hauria de  ser assumida aquesta despesa pública pels Serveis Sanitaris Públics mitjançant la prescripció o la distribució que calga, sense que supose cap detriment en l’economia personal o familiar per a la població més vulnerable econòmicament.

COMUNICADO DE ACDESA-PV CON RESPECTO A LAS DECLARACIONES DEL PRESIDENT XIMO PUIG A PROPÓSITO DE LAS REVERSIONES A LA SANIDAD PÚBLICA DEL MODELO CONCESIONAL SANITARIO (Torrevieja y Dénia)

En recientes declaraciones a “El Economista” el presidente de la Comunitat Valenciana Ximo Puig, ha manifestado sus dudas sobre la conveniencia de la reversión de las concesiones sanitarias conocidas como modelo Alzira. Se refiere a las de Torrevieja (finalizará su contrato en octubre 2021) y Dénia (finalizará en 2024) por las repercusiones que podrían tener sobre el déficit público. https://www.eleconomista.es/sanidad/noticias/10498609/04/20/Ximo-Puig-se-plantea-mantener-las-concesiones-sanitarias-para-evitar-el-coste-de-revertirlas.html

Esta razón nos parece una excusa para abandonar el objetivo estrella del pacto del Botànic, porque el impacto que tiene la reversión de Torrevieja (recordemos que retorna al sistema público sin coste) sobre el déficit público es nulo. Y en el caso de Dénia, el coste puede ser cero si se tienen en cuenta los incumplimientos sistemáticos de contrato por parte de la empresa concesionaria, que se han denunciado en numerosas ocasiones por los ayuntamientos del departamento y la Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública de la Marina Alta.

El enorme déficit público que se va a producir tras la pandemia, habrá que afrontarlo tanto a nivel comunitario, como estatal, europeo y mundial y probablemente traerá como consecuencia un cambio de paradigma productivo y de financiación que necesariamente habrá de tener una visión más solidaria y colaborativa entre territorios. Utilizar, pues, el aumento del déficit que se va a generar en estas circunstancias, nos parece un argumento falaz que se aprovecha del temor que está generado en la ciudadanía la crisis sanitaria del COVID-19 para no afrontar la reversión del modelo concesional.

Estas declaraciones nos parecen más bien influidas por la presión que Ribera Salud está ejerciendo sobre el gobierno valenciano, negociando su permanencia en el Complejo concesional Elx-Torrevieja; ultimando la negociación con Sanitas para hacerse con el control del departamento de Manises y poniendo todos los inconvenientes que ha podido en la negociación entre Generalitat y DKW para evitar la reversión anticipada de Dénia a la que se comprometió Ximo Puig.

Los contactos entre Centene (propietaria de Ribera Salud) y el presidente de la Generalitat vienen desde antes de la reversión del Hospital de Alzira, que intentaron evitar y siguieron tras el nombramiento de la exconsellera Montón como ministra de sanidad, favorecidas por el asesor  de presidencia Orengo como la prensa puso de manifiesto https://www.eldiario.es/cv/Monton-Orengo-Generalitat-Ribera-Salud_0_779722503.html

Desde ACDESA-PV exigimos que se haga frente al compromiso electoral firmado en los pactos del Botànic I y II y que se revierta al sistema sanitario público el modelo concesional, mediante una negociación transparente y en la que primen los derechos ciudadanos a una asistencia sanitaria pública, de calidad, equitativa y que no genere beneficios económicos a la empresa privada. Por tanto entendemos que debe haber un posicionamiento claro de los partidos que forman parte del Gobierno del Botànic sobre este punto.

La obligación del gobierno valenciano es auditar de manera transparente y objetiva, no solo desde el punto de vista de eficiencia económica sino también de eficiencia social, las concesiones sanitarias. Así como analizar los escenarios más favorables para acometer estas reversiones para el pueblo valenciano.

En opinión de ACDESA-PV la situación de crisis sanitaria, social y económica que estamos viviendo a causa de la pandemia de COVID-19, no puede ser una excusa para abandonar la reversión a la sanidad pública del modelo Alzira. Precisamente lo que está demostrando esta pandemia es que el modelo de sanidad pública es el que mejor puede hacer frente, ante cualquier contingencia, a pesar de los constantes recortes y la precariedad a que ha sido sometido durante los años de gobiernos conservadores. Madrid y Cataluña, con más recortes y con modelos sanitarios más privatizados es donde más impacto negativo ha tenido la pandemia. La sociedad ha comprendido que el sistema público de salud, con el enorme esfuerzo de sus profesionales, es el que ha respondido de manera más eficaz a una situación de salud tan negativa, al superar todas las previsiones.

València, abril 2020 

ACDESA-PV

En recents declaracions a “El Economista” el president de la Comunitat Valenciana Ximo Puig, ha manifestat els seus dubtes sobre la conveniència de la reversió de les concessions sanitàries conegudes com a model Alzira. Es refereix a les de Torrevieja (finalitzarà el seu contracte a l’octubre 2021) i Dénia (finalitzarà en 2024) per les repercussions que podrien tindre sobre el dèficit públic. . https://www.eleconomista.es/sanidad/noticias/10498609/04/20/Ximo-Puig-se-plantea-mantener-las-concesiones-sanitarias-para-evitar-el-coste-de-revertirlas.html

Aquest raó ens semblen una excusa per a abandonar l’objectiu estrela del pacte del Botànic, perquè l’impacte que té la reversió de Torrevieja sobre el dèficit públic és nul (recordem que retorna al sistema públic sense cost). I en el cas de Dénia, el cost pot ser zero si es tenen en compte els incompliments sistemàtics de contracte per part de l’empresa concessionària, que s’han denunciat en nombroses ocasions pels ajuntaments del departament i la Plataforma de Defensa de la Sanitat Pública de la Marina Alta.

L’enorme dèficit públic que es produirà després de la pandèmia, caldrà afrontar-ho tant a nivell comunitari, com a estatal, europeu i mundial, i probablement portarà com a conseqüència un canvi de paradigma productiu i de finançament que necessàriament haurà de tindre una visió més solidària i col·laborativa entre territoris. Utilitzar, doncs, l’augment del dèficit que es generarà en aquestes circumstàncies, ens sembla un argument fal·laç que s’aprofita del temor que està generant en la ciutadania la crisi sanitària del COVID-19 per a no afrontar la reversió del model concessional.

Aquestes declaracions ens semblen més aviat influïdes per la pressió que Ribera Salud està exercint sobre el govern valencià, negociant la seua permanència en el Complex concessional Elx-Torrevieja; ultimant la negociació amb Sanitas per a fer-se amb el control del departament de Manises i posant tots els inconvenients que ha pogut en la negociació entre Generalitat i DKW per a evitar la reversió anticipada de Dénia a la qual es va comprometre Ximo Puig.

Els contactes entre Centene (propietària de Ribera Salud) i el president de la Generalitat vénen des d’abans de la reversió de l’Hospital d’Alzira, que van intentar evitar i van seguir després del nomenament de la exconsellera Montón com a ministra de sanitat, afavorides per l’assessor de presidència Orengo com la premsa va posar de manifest https://www.eldiario.es/cv/Monton-Orengo-Generalitat-Ribera-Salud_0_779722503.html

Des de ACDESA-PV exigim que es faça front al compromís electoral signat en els pactes del Botànic I i II de revertir al sistema sanitari públic el model concessional, mitjançant una negociació transparent i en la qual prevalguen els drets ciutadans a una assistència sanitària pública, de qualitat, equitativa i que no  genere beneficis econòmics a l’empresa privada. Per tant entenem que ha d’haver-hi un posicionament clar dels partits que formen part del Govern del Botànic sobre aquest punt.

L’obligació del govern valencià és auditar de manera transparent i objectiva, no sols des del punt de vista d’eficiència econòmica sinó també d’eficiència social, les concessions sanitàries. Així com analitzar els escenaris més favorables per a escometre aquestes reversions per al poble valencià.

En opinió de ACDESA-PV la situació de crisi sanitària, social i econòmica que estem vivint a causa de la pandèmia de COVID-19 no pot ser una excusa per a abandonar la reversió a la sanitat pública del model Alzira. Precisament el que està demostrant aquesta pandèmia és que el model de sanitat pública és el que millor pot fer front, davant qualsevol contingència, malgrat les retallades i la precarietat al que ha sigut sotmés durant els anys de governs conservadors. Madrid i Catalunya, amb més retallades i amb models sanitaris més privatitzats és on més impacte negatiu ha tingut la pandèmia. La societat ha comprés que el sistema públic de salut, amb l’enorme esforç dels seus professionals és el que ha respost de manera més eficaç a una situació de salut tan negativa, al superar totes les previsions.

València, abril 2020    ACDESA-PV

COMUNICADO URGENTE ANTE LA PANDEMIA DE COV19, DEL CONSEJO VALENCIANO DE PERSONAS MAYORES

Ante la situación que están viviendo las Residencias de personas mayores en el desarrollo de la pandemia de COV19 en todo el país (más de 9000 fallecidos). En la Comunidad Valenciana aunque estamos por debajo de la media del país, el impacto sobre las residencias de personas mayores es significativo y progresivo.
Por ello el Consejo Valenciano de Personas Mayores, manifiesta que es urgente la asunción de estos centros sociosanitarios por la Conselleria de Sanitat i Salut Pública, convirtiéndolas en uno de los ejes diana de su actuación, la Orden del Ministerio de Sanidad 322/2020 del 3 de abril y la normativa valenciana que se ha desarrollado, lo facilita. Algunas comunidades autónomas ya lo han hecho (Cataluña, Castilla la Mancha, Castilla León…) obligadas por el tremendo descalabro que están sufriendo en número de pacientes y mortalidad y aunque la situación en la Comunidad Valenciana es grave pero no catastrófica, si no se toman medidas urgentes el número de fallecidos entre las personas mayores que viven en residencias puede ser insoportable, a pesar del esfuerzo y el sacrificio del personal de las mismas.
Esta asunción de responsabilidad por parte de la Conselleria de Sanitat, debe conllevar comunicación constante entre las Conselleria de Sanitat Universal y Salut Pública y la Conselleria Igualtat y Políticas Inclusivas, a nivel político y técnico mediante la activación de las estructuras necesarias de coordinación (Comisión de Coordinación y Seguimiento Sociosanitaria) que desplieguen medidas para favorecer la coordinación entre ambos sectores, la permeabilidad del personal, la eliminación de trabas burocráticas, la formación del personal de las residencias y sobre todo la fijación de un criterio único en todos los departamentos de salud, para la atención de los pacientes detectados en función de su situación ante la enfermedad. Actualmente a este Consejo llega información de los distintos territorios, que ponen de manifiesto la heterogeneidad en el afrontamiento de los problemas que se detectan en las residencias.
Aprovechando la estructura por departamentos de la Conselleria de Sanitat debería establecerse UN COMITÉ DE COORDINACIÓN SOCIOSANITARIO POR DEPARTAMENTO DE SALUD (24 departamentos) que ponga a funcionar los servicios y la coordinación en cada departamento entre las estructuras sanitarias y los centros sociosanitarios de su territorio y en el que esté representado el equipo directivo sanitario del departamento y la parte social (tanto pública como privada) y que centralice la información de todos los problemas que se produzcan en los centros sociosanitarios
Desde estos comités de departamento y con los criterios establecidos por el comité técnico, deberían ser imprescindibles una serie de actuaciones en las residencias:

 • Aportación complementaria desde sanidad de personal sanitario que sea necesario para garantizar la adecuada atención sanitaria.
 • Aportación complementaria desde sanidad (nos consta que algunas residencias han adquirido parte de este material en el mercado) de EPIs, mascarillas homologadas y todo el material que se precise para todo el personal que lo necesite.
 • Pruebas rápidas para profesionales y residentes para determinar grado de contagio y estratificar la situación de los residentes para poder tomar medidas sobre los casos existentes y control de casos nuevos
 • Formación rápida desde sanidad del personal de las residencias para la correcta utilización de los equipos y demás material de protección.
 • Tomar medidas de aislamiento imprescindibles y si no es posible en el propio centro, en cada departamento de salud disponer de centros de referencia monográficos donde alojar a los casos infectados para evitar propagación de la enfermedad entre los residentes sanos.

La pandemia del COV19 ha puesto de relieve las debilidades del modelo residencial de nuestro país (infrafinanciación, falta de coordinación con el sistema sanitario, salarios inferiores, alta rotación laboral…) Por supuesto que hay muchas diferencias entre comunidades autónomas, en estructura residencial, en formación del personal, etc. Pero lo que es evidente y las cifras así lo corroboran en todos los territorios, es que constituyen un punto débil en la situación actual. De ahí la llamada de auxilio tan potente de las residencias y su sensación de abandono que exige una ineludible respuesta desde la Administración.
Hay trabajo por delante y tiempo habrá para hablar sobre el modelo sociosanitario que queremos, que desde luego para el Consejo Valenciano de Personas Mayor es un modelo centrado en las necesidades de las personas e integrado, en el que la prestación sanitaria sea responsabilidad del sector sanitario. Pero ahora es el momento de parar esta oleada de enfermedad y muerte, por eso nos parece urgente la asunción de responsabilidad de la Conselleria de Sanitat y la intervención de los centros y residencias sociosanitarios.
Para el Consejo Valenciano de Personas Mayores la vida y el bienestar de los mayores es nuestro objetivo principal. Estas generaciones de personas mayores que ahora se ven más afectadas merecen un especial reconocimiento de toda nuestra sociedad por el esfuerzo y los sacrificios que a lo largo de su vida han soportado, para convertir a nuestro país en uno de los mejores lugares del mundo y nosotros no podemos dejarlos en la estacada.


Valencia, 14 de Abril de 2020
CONSEJO VALENCIANO DE PERSONAS MAYORES

La Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública del PV reclama a la Consellera de Sanidad que paralice el ERTE del laboratorio del Departamento de Salud de Dénia

Ante el Expediente de Regulación Temporal de Empleo ( ERTE) que ha llevado a cabo con fecha 30 de marzo de 2020, el laboratorio Analiza, empresa subcontratada por Marina Salud SA,  que realiza la analítica – bioquímica, microbiológica y anatomía patológica del Departamento de Salud de Dénia, consideramos necesario informar  a la población y a los responsables sanitarios que la Plataforma de  Defensa de la Sanidad Pública del PV:

1. Considera el ERTE como un recorte que es contradictorio con el estado de alarma decretado por la pandemia del Covid 19 donde se indica que hay que reforzar los servicios sanitarios, sobrecargados y tensados por el aumento de la demanda asistencial de la población.

2. Afirmamos, de acuerdo con las recomendaciones de expertos, autoridades científicas y sanitarias,  la necesidad de realizar pruebas diagnósticas para conocer la verdadera extensión de la enfermedad  Covid 19 en nuestra población, así como  practicarla ante la sospecha de enfermedad .
En este sentido no es asumible que mientras se anuncia la llegada de nuevo material para hacer los tests, tanto  pruebas de PCR como serología, se realice recorte de actividad en laboratorio.

También hay que tener en cuenta que se debe mantener la actividad de laboratorio más allá de la analítica relacionada con el Covid 19, porque la población sigue padeciendo las enfermedades habituales que no toman vacaciones y precisan también de asistencia.


3. Destacamos que aunque el Departamento de Salud de Dénia sea de gestión privatizada por Marina Salud SA, y el laboratorio se haya externalizado a otra empresa privada, se atiende a población protegida por la sanidad pública valenciana, sufragada por nuestros impuestos y no es admisible que para hacer caja, las empresas privadas (Marina Salud y Analiza) recorten actividades y prestaciones sanitarias.

4. Resaltamos que no es admisible esta nueva discriminación para la población de la Marina Alta. Discriminación que se produce en un contexto de alarma sanitaria y que representa una estrategia nociva tanto de la Concesionaria como de la empresa Analiza.

La Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública del PV considera que en tiempos de Covid 19, y ante las necesidades de realizar las pruebas y análisis, no es justificable por razones sanitarias el recorte de actividades de laboratorio. 
 
Por lo expuesto la Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública del PV reclama a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública que  rechace el ERTE de Analiza, e intervenga para que las personas del Departamento de Salud de Dénia no sufran tamaña discriminación.

Mort d’Eduard Hervàs

ACDESA PV, assabentats de la mort d’Eduard Hervàs, vol expressar el més sincer condol per la pèrdua d’aquest lluitador per la Sanitat Pública a la Comarca de la Ribera.
Fem extensiva aquesta als companys de la Ribera i a la seua familia.

Comunicado de ACDESA ante la comparecencia de la Consellera de Sanitat Ana Barceló del 24 de marzo de 2020 por la pandemia de COV19

Entendemos que la situación de estado de alarma por la pandemia de coronavirus y su específico impacto en la Comunidad Valenciana sobrepasa todos los escenarios esperados. La magnitud del reto es tan enorme, la progresión de la epidemia tan veloz, que difícilmente se pueden anticipar medidas o que estas no queden obsoletas en el corto plazo. Pero en cualquier caso lo que es exigible a las autoridades sanitarias de un país en estas circunstancias es la transparencia y la buena comunicación a la población y el rigor científico en las argumentaciones de los responsables políticos.

Por ello nos parecen extraordinariamente desafortunadas las declaraciones de la Consellera Ana Barceló a las preguntas de los periodistas sobre los profesionales infectados por el coronavirus y las medidas que se han de tomar, contestando que hay mucha casuística y que el origen de estos contagios pueden ser los viajes (caso del foco infeccioso del Hospital General de Alicante de hace más de una semana) o los contactos con familiares enfermos, sin reconocer que el motivo fundamental del número cada vez mayor de profesionales infectados lo es por la falta de medios adecuados (mascarillas, equipos de protección individual) en los contactos con pacientes en muchos casos asintomáticos, no diagnosticados por la falta de test rápidos.

Igualmente nos parece que las declaraciones de que ya no hay ningún departamento que necesite material, no se atienen en absoluto a la realidad y aunque ha mejorado algo la situación en las últimas 24 horas queda todavía muchas carencias por cubrir, por no hablar de la situación de las residencias de personas mayores.

Por todo ello exigimos una rectificación inmediata y una disculpa pública de la Consellera Barceló y que clarifique con todo tipo de detalles la verdadera situación del País Valencià con respecto a la epidemia del COV 19, y que se tomen inmediatamente las medidas oportunas para garantizar la protección de los profesionales y de los grupos más vulnerables, que debe ser una prioridad absoluta, porque en buena medida de ello depende la salud individual y colectiva del pueblo valenciano.

ACDESA ante las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre la contaminación atmosférica

Declaramos:

 1. Nuestro apoyo y adhesión a todas las Sociedades Científicas , que se están manifestando en contra de estas declaraciones.
 2. La salud y la enfermedad no es solo una cuestión científica, sino también social y POLÍTICA.
 3. El negacionismo, en este caso político, ante las evidencias de gran número de estudios epidemiológicos -citamos el estudio “Ambient Particulate Air Pollution and Daily Mortality in 652 Cities” publicado en The New England Journal of Medicine el 22/08/2019, en el que ha participado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)- donde queda reflejado el daño que produce sobre la salud de la ciudadanía la contaminación atmosférica. Estas declaraciones, ante la evidencia científica, son de una irresponsabilidad inadmisible, ya que afectan negativamente a las políticas de salud.
 4. ACDESA seguirá apoyando todas las iniciativas científicas, sociales y políticas que vayan en la mejora del medio ambiente y entre ellas la contaminación  del aire, para favorecer y proteger la salud de la población.

DECLARACIÓ DE DÉNIA

DECLARACIÓ DE DÉNIA

LÍNIES DE REIVINDICACIONS COMUNES A TRASLLADAR AL GOVERN

I Jornada Col·lectius per la Defensa de la Sanitat Pública del País Valencià
La Xara, 26 octubre 2019

Recuperar la gestió de la sanitat i els drets ciutadans suposa tornar a posar lo públic en primer pla com a garantia de la solidaritat i la justícia social que ha de presidir una societat compromesa amb el bé comú i la lluita contra les desigualtats.

Impulsar en el debat social la importància del que és públic, i en concret de la Sanitat Pública, com a eina i garantia de cohesió social i d’equitat serà un objectiu primordial dels nostres col·lectius a què ens comprometem públicament.

Com a mostra d’això hem acordat recollir els següents punts com a expressió de la voluntat unitària d’aquesta trobada:

 • L’ Atenció Primària com a centre del sistema públic de salut amb finançament adequat aconseguint com a mínim un 20% del pressupost i augmentar la seua capacitat resolutiva.
 • Desplegar mesures eficaces i contrastades per a la reducció de les llistes d’espera , que són font d’inequitat sobretot per als més desfavorits.
 • La denúncia per part del Govern de l’ infrafinançament del País Valencià i la realització d’una Auditoria Ciutadana del Deute.
 • Fer efectiva la Participació Ciuta dana a partir dels Consells de Salut Bàsics , incloent la seua formació en els acords de gestió de 2020.
 • Revertir les privatitzacions, concessions i externalitzacions: Complir amb el compromís de la reversió immediata del Departament de Dénia per incompli ment de contracte, així com la recuperació al sistema públic de l’Hospital de Torrevella acabada la concessió, i la dels serveis com ressonàncies magnètiques.
 • Augmentar els pressupostos de la sanitat pública al 7,5% del PIB.
 • Desplegament de Polítiques de Salut en totes les polítiques per a disminuir desigualtats.
 • Derogació de la Llei 15/97.
 • Seguir millorant la transparència : desagregar les dades en salut i serveis de salut per
  departaments.

Els col·lectius i organitzacions signants d’aquest document considerem que per aconseguir els objectius assenyalats és imprescindible una mobilització important i perseverant de la ciutadania, pel que animem a totes les persones que llegeixen el present manifest que s’uneixen a tots els actes que es convoquen en defe nsa de la sanitat pública.

ACDESA

SVMFiC

AVUSAN

Marea Blanca País Valencià Comarques del Sud

Plataforma en defensa de la sanitat pública de la Ribera

Plataforma en defensa de la sanitat pública de la Marina Alta

Plataforma en defensa de la sanitat públicade Baix Vinalopó